شرایط تعمیر و نگهداری تاسیسات در فایل زیر به صورت کامل قابل مشاهده است .

 


تعمیر و نگهداری تاسیسات تهویه مطبوع

تعمیر و نگهداری تاسیسات تهویه مطبوع