قرارداد تيپ: عمليات نگهداری و تعميرات تاسيسات ساختمانی و صنعتی

اين قرارداد در تاريخ………………… به همراه پيوست‌های آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك مي‌باشد و طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك منضمم به قرارداد درج شده است، به‌شرح و شرايط ذيل امضاء و منعقد مي‌گردد و طرفين قرارداد ملزم و متعهد به رعايت مفاد آن مي‌باشند.

1- نام و مشخصات طرف اول قرارداد ( كارفرما ):
2- نام نماينده كارفرما:
3- سمت نماينده كارفرما:
4- آدرس كارفرما:

5- نام و مشخصات شركت طرف دوم قرارداد(پيمانكار):
نام شماره ثبت:
تاريخ ثبت:

6- شماره و تاريخ گواهی تعيين صلاحيت پيمانكاری:
شماره:
تاريخ:

7- شماره و تاريخ گواهی تعيين صلاحيت ایمنی:
شماره:
تاريخ:

8- مشخصات نماينده/ نمايندگان پيمانكار:
نام:
نام پدر:
تاريخ تولد:
شماره شناسنامه:
كد ملي:
سمت:
خانم/ آقاي:
نام پدر:
تاريخ تولد:
شماره شناسنامه:
كد ملي:
سمت:

9- آدرس پيمانكار:

ماده 1- موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارتست از نگهداری و تعميرات تاسيسات و تجهيزات صنعتی مختلف به شرح مندرج در پيوست شماره1 قرارداد حاضر.

ماده 2- مبلغ قرارداد :
هزينه انجام و ارايه خدمات مهندسی به عنوان حق الزحمه و دستمزد اجرای عمليات موضوع قرارداد به صورت ناخالص ماهيانه معادل………………. ريال و ساليانه معادل………………… ريال می باشد.
تبصره1: محاسبه مبلغ قرارداد براساس حقوق و مزاياي كارگری و هزينه‌‌های سال جاری مي‌باشد و در ابتداي سال آتی با توجه به افزايش قانوني ابلاغ شده توسط شورايعالی كار و هزينه‌‌های مربوطه به شرح پيوست شماره 2 مورد تعديل قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: مالیات برارزش افزوده در این قیمت لحاظ نگردیده است .ارزش افزوده قرارداد مطابق با ضوابط ابلاغی هر سال بر عهده کارفرما می¬باشد.
ماده 3- مدت قرارداد :
مدت انجام و ارايه خدمات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل محل و تجهيزات موضوع قرارداد معادل ………………. ماه از تاريخ ………………… تا تاريخ …………………………. می باشد.

ماده 4- روش پرداخت حق الزحمه :
در پايان هرماه گزارش مربوطه و اسناد و مدارك تكميلی لازم توسط پيمانكار تهيه و در فرم‌های مخصوص تنظيم و جهت بررسي و تائيد به نماينده كارفرما تحويل می گردد، كارفرما پس از بررسی و تائيد مراتب، حداكثر ظرف مدت دو هفته از زمان دریافت صورت وضعیت پیمانکار نسبت به رسیدگی و پرداخت آن اقدام نماید .
تبصره1: در صورت طولاني بودن دوره رسيدگی و عدم پرداخت صورت وضعيت توسط كارفرما، با درخواست پيمانكار و تاييد نماينده کارفرما، 70% صورت وضعيت ماهيانه بدون طي كردن مراحل رسيدگي قابل پرداخت مي‌باشد،‌ بديهي است در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه ماهيانه، به ازاي هر ماه تاخير ، تاديه تاخير دو درصد مبلغ صورت وضعیت به ازای هر ماه از طرف کارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد شد ، در مواردی که پرداخت حق الزحمه بیش از سه ماه بطول انجامد ، پیمانکار مخیر است پس از گذشت سه ماه نسبت به خاتمه پیمان اقدام نماید .
تبصره2: پرداخت آخرین قسط حق ‌الزحمه و کل ۵٪ های مکسوره موضوع بند ۲ ماده ۵ قرارداد منوط به اجرای ماده 38 قانون تامين اجتماعي و ارائه مفاصا حساب بیمه به کارفرما خواهد بود.

ماده 5 – كسورات :
كسورات قرارداد شامل موارد ذيل مي باشد:
5-1 معادل10 درصد مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت بابت حسن انجام كار كسر و پس از اتمام قراردادحداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب پيمانكار واريز خواهد شد.
5-2 معادل 5 درصد مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت به صورت سپرده بابت علي‌الحساب بيمه سازمان تامين اجتماعي كسر و پس از اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي حداکثر ظرف مدت دو هفته به پيمانكار مسترد میشود .
5-3 بدیهی است ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل پنج درصد مبلغ قرارداد بوده و پس از تحویل پروژه آزاد خواهد شد .
ماده شش اسناد قرارداد:
اين قرارداد شامل اسناد و متعلقات ذيل می باشد:
6-1 متن قرارداد حاضر.
6-2 صورت‌جلسه انتخاب پيمانكار
6-3 صورت‌جلسه تحويل محل و تجهيزات موضوع قرارداد
6-4 پيوست‌ها
6-5 شرايط خصوصي پيمان
6-6 دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات کارخانجات سازنده تجهیزات

ماده 7- تعهدات پيمانكار :
7-1 كليه عمليات نگهداری و تعميرات جزيي تجهيزات، مطابق اصول، مشخصات فني، استانداردها، دستورالعمل‌هاي سازندگان تجهيزات و مسئولين فني كارفرما كه در زمان انعقاد قرارداد در اختيار پيمانكار قرار مي‌گيرد انجام می شود.
7-2 پيمانكار در شروع كار يك نفر متخصص واجد صلاحيت در قالب پرسنل مورد نياز و مورد تائيد كارفرما را به عنوان سرپرست كارگاه به عنوان نماينده تام‌الاختيار خود، جهت پاسخگوئي به مسائل، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم و اعمال مديريت صحيح و دقيق در اجراي خدمات موضوع قرارداد به كارفرما معرفي خواهد نمود.
7-3 پيمانكار قبلاً از محل پروژه و استقرار دستگاه‌ها و تجهيزات تاسيساتی موضوع قرارداد، با اعزام كارشناسان متخصص بازديد به عمل آورده و از شرايط موجود و نحوه عملكرد دستگاه‌ها و اشكالات و نواقص احتمالی موجود، اطلاع كامل حاصل نموده است
7-4 پيمانكار بايستي براي هر يك از تجهيزات وتاسيسات ساختمان و موتورخانه‌های مربوطه در حيطه تعهدات موضوع قرارداد شناسنامه، چك ليست و سوابق تعميراتی تهيه نموده و كليه عمليات انجام شده روی دستگاه‌ها را در آن به تفصيل ثبت نمايد.( در صورتيکه دستگاهها شناسنامه و چک ليست ندارند با پرداخت هزينه به پيمانکار تهيه شناسنامه و چک ليست را در دستور کار قرار دهد )
7-5 مسئولیت راهبری سیستم جامع نت (PM) بصورت نرم افزاری برعهده پیمانکار است ، بدیهی است تهیه و نصب سیستم سخت افزاری و نرم افزاری فوق برعهده کارفرما خواهد بود ، ضمناً کارفرما بایدکلیه اطلاعات مربوط به سیستم جامع نت را در پیوست 3 قرارداد اعلام نماید.
7-6 تهيه گزارش ماهيانه حاوی نحوه عملكرد دستگاه‌ها، نواقص و اشكالات موجود، نتيجه عمليات انجام شده رفع نقص مربوطه و ارايه پيشنهادات اصولي و تكميلي مورد نياز توسط پيمانكار صورت گرفته و به طور منظم به مسئولين فني كارفرما ارايه خواهد شد.
7-7 پيمانكار موظف است ، ليست قطعات- اقلام- لوازم و مصالح مورد نياز ارايه صحيح خدمات موضوع قرارداد را با توجه به ميزان ذخيره استاندارد مواد به اندازه و تعداد لازم، در دوره‌هاي سه ماهه در اختيار مسئولين كارفرما قرار دهد تا بر اساس روش‌ها و مكانيزم‌هاي تعيين شده و مقرر و نسبت به تهيه آن با قید فوریت اقدام شود. چنانچه امر تهيه مصالح و لوازم به پيمانكار واگذار شود و يا در شرايط ضروري پيمانكار راساً اقدام به تهيه و حمل لوازم و قطعات مورد نياز با كيفيت مناسب نمايد، فاكتورهاي هزنيه كه سقف ريالي آن قبلاً با كارفرما توافق شده است توسط پيمانكار به كارفرما ارايه شده و پس ازانجام و بررسي‌هاي لازم و تائيد مراتب با اعمال ضريب بالاسري معادل 10% ، مبلغ مربوطه همراه با صورت وضعيت ماهيانه و يا به صورت جداگانه قابل پرداخت خواهد بود.
7-8 پيمانكار بايستي كليه ابزار مورد نياز جهت انجام كار موضوع قرارداد را دركارگاه تهيه و تدارك نمايد.
7-9 پيمانكار بايستي جهت انجام تعميرات جزيي- سرويس‌ها و اقدامات پيشگيرانه فصلي بر اساس مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان تجهيزات كه از طرف كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي‌گيرد، برنامه مناسب را تهيه و ارايه نموده و پس از تصويب و تائيد كارفرما اجراء نمايد.
7-10 ضرورت و فوريت انجام تعميرات جزيي و سرويس‌هاي اتفاقي و ناگهاني مورد نياز بايستي سريعاً به اطلاع كارفرما برسد و پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم و تائيد مراتب، پيمانكار به دليل وجود فوريت جهت انجام كار سريعاً اقدام نمايد.
7-11 در صورت نياز دستگاه‌ها و تجهيزات تاسيساتي موجود در محدوده قرارداد، به تعميرات اساسي، موضوع بايستي توسط پيمانكار كتباً به اطلاع كارفرما و يا مسئولين فني كارفرما رسيده و مجوز لازم جهت اجراء و دريافت هزينه‌هاي انجام تعميرات نيز قبل از اجراء برآورد و جهت بررسي و تائيد به كارفرما ارايه شود و ليست هزينه انجام تعميرات اساسي نيز به انضمام فاكتورهاي معتبر به كارفرما ارايه و همراه با صورت وضعيت ماهيانه و يا جداگانه با اعمال ضريب بالاسري به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
7-12 در صورت نياز كارگاه به انجام كارهاي اجرايي، نوسازي مورد نياز مانند نصب دستگاه‌هاي جديد– لوله كشي- انجام تغييرات، پس از ابلاغ كار به پيمانكار و توافق برسر هزينه‌هاي مربوطه با ارايه آناليز قيمت در قالب افزايش 25 درصد توسط پيمانكار قابل اجراء بوده و هزينه‌هاي توافق شده بطور جداگانه با اعمال ضريب بالاسري به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
7-13 پيمانكار متعهد مي‌گردد كه مشمول منع قانون مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي‌باشد.
7-14 پيمانكار متعهد مي‌گردد كه مقررات قانون كار و تامين اجتماعي را در انجام وظايف و تعهدات موضوع قرارداد و پرداخت مزد و حقوق كارگران و ساير تعهدات مندرج در قانون كار در رابطه با كاركنان كارگاه را رعايت نموده و در صورت اتمام و يا فسخ قرارداد، مسئوليت تسويه حساب با كليه كاركنان به عهده پیمانکار خواهد بود. همچنین پیمانکار مکلف است لیست و حق بیمه ماهانه افراد شاغل در قرارداد را به شعبه تأمین اجتماعی محل فعالیت در موعد مقرر ارسال و پرداخت و یک نسخه از آن را به کارفرما تحویل نماید.
7-15 پيمانكار بدون موافقت كارفرما، حق واگذاري موضوع قرارداد را به شخص حقيقي و يا حقوقي به صورت كلي ندارد و در صورت واگذاري كار به ديگري، كارفرما مي‌تواند قرارداد را طبق ماده 13 فسخ نمايد.
7-16 پيمانكار موظف است در ارايه خدمات فني موضوع قرارداد از نيروها و پرسنل صرفاً با تابعيت ايراني استفاده نمايد.
7-17 صلاحيت فني و اخلاقي كليه كاركنان شاغل به كار در کارگاه پروژه بايستي مورد تائيد كارفرما و يا نماينده وي قرار گيرد و در غير اين صورت پيمانكار موظف است افراد فاقد صلاحيت را در اسرع وقت با افراد داراي صلاحيت جايگزين نمايند.
7-18 چارت سازماني و پرسنلي افراد شاغل به كار دركارگاه بر اساس مفاد پيمان از طرف پيمانكار تنظيم و در شروع كار به كارفرما ارايه خواهد شد.
7-19 مسئوليت انجام آموزش‌هاي لازم براي پرسنل شاغل به كار دركارگاه به عهده پيمانكار خواهد بود. بدیهی است هزینه های آموزش حین خدمت %1 مبلغ پیمان خواهد بود .
7-20 حفظ سلامت و رعايت معيارهاي ايمني و بهداشتي در محيط كار، پرسنل شاغل بكار دركارگاه به عهده پيمانكار بوده و هم‌چنين پيمانكار موظف است در رابطه با عبور و مرور اشخاص ثالث درمحدوده كار، قوانين- معيار‌هاي حفاظت فني را رعايت نمايد .
بدیهی است هزینه های استقرار HSE در کارگاه بر عهده ی کارفرما می باشد .
7-21 حسن رفتار پرسنل پیمانکار در کارگاه و رعايت شئون انساني و اخلاقي دركارگاه الزامي مي‌باشد.
7-22 رعايت اصول نظافت و پاكيزگي در محيط سالن موتورخانه ، محل استقرار تجهيزات و غيره از طرف عوامل و پرسنل پيمانكار الزامي مي‌باشد.
7-23 استفاده از لباس كار و كفش و كلاه و لوازم ايمني مناسب براي پرسنل شاغل به كار دركارگاه الزامي مي‌باشد. بدیهی است کلیه اقلام فوق مطابق قوانین وزارت کار به عهده پیمانکار است .
7-24 مسئوليت حضور به موقع و منظم افراد شاغل در كارگاه بر اساس برنامه‌هاي تعيين شده و مقرر با هماهنگي‌هاي قبلي به عهده پيمانكار مي‌باشد.
7-25 تنظيم ساعات شروع و خاتمه كار در شيفت‌هاي مختلف بر اساس نياز‌ها و ضرورت‌هاي موجود با هماهنگی لازم به عهده پیمانکار می باشد.
7-26 ساعت حضور افراد شاغل در كارگاه در هر شيفت ثبت شده و يك نسخه از آن براي بخش فني كارفرما ارسال خواهد شد .
7-27 پيمانكار موظف است بلافاصله پس از امضاي قرارداد نسبت به بيمه نمودن موضوع اين قرارداد ( مسئوليت مدني و حرفه‌اي نگهداري تجهيزات و حوادث ) اقدام و هزينه‌هاي مربوطه را از كارفرما مطالبه نمايد و كارفرما موظف به پرداخت خواهد بود با ارايه اسناد مثبته پرداختي نسبت به پرداخت حق بيمه مربوطه اقدام نمايد و يا صورت هزينه‌هاي مربوطه را براي كارفرما ارسال نمايد، تا كارفرما نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد.

ماده 8- تعهدات كارفرما :
8-1 كارفرما مكاني مناسب را جهت استقرار اداري و دفتر عوامل و پرسنل پيمانكار و كاركنان كارگاه در شيفت‌هاي مختلف در اختيار پيمانكار قرارداده و تامين نيازهاي آب ، برق و تلفن براي مكان مذكور به عهده كارفرما خواهد بود.
8-2 تامين هزينه‌هاي تعميرات اساسي اعم از تهیه جنس و دستمزد تجهيزات و قطعات و لوازم و حمل و نقل آن به عهده كارفرما مي‌باشد.
8-3 تامين هزينه تهيه گاز سيستم‌هاي برودتي و- مواد شيميائي- لوازم و شير آلات و قطعات تعويضي- انجام آزمايش‌هاي شيميائي و غيره به عهده كارفرما مي‌باشد.
8-4 كارفرما جهت تسهيل ارتباطات اداری مورد نياز در كارگاه امكانات لازم اعم از بسترسازی اتوماسیون اداری را در اختيار پيمانكار قرارخواهد داد.
8-5 كارفرما قبل از شروع كار كليه ساختمان‌ها- تجهيزات- تاسيسات موضوع قراردادرا از نظر کمی و کیفی همراه با اطلاعات مورد نياز ، در اختيار پيمانكار قرار خواهد داد.
8-6 كارفرما نقشه‌هاي اجراء شده ازبیلت تاسيسات برق و مکانيک و معماري و دستورالعمل‌هاي سازندگان و شناسنامه تجهيزات اسناد فني مورد نياز براي ارايه خدمات نگهداري و تعميرات را درشروع كار طی صورتجلسه ای به پيمانكار تحويل خواهد داد. چنانچه نیاز به تهیه ، تکمیل ، اصلاح اسناد فنی و یا ارائه سایر خدمات مهندسی فوق در حین قرار داد شد هزینه انجام خدمات با توافق طرفین به پیمانکار پرداخت خواهد شد .
8-7 چنانچه مسئوليت تهيه اقلام و لوازم و قطعات مورد نياز به عهده پيمانكار نباشد، كارفرما در خواست پيمانكار را در اين رابطه مورد بررسي قرار داده و در اسرع وقت با مكانيزم مناسب اقدام به تهيه اقلام مذكور نموده و به پيمانكار تحويل خواهد داد.
8-8 كارفرما هنگام برنامه‌ريزي جهت تخصيص اعتبارات مورد نياز جهت هزينه خريد اقلام و قطعات و لوازم و هزينه‌هاي اداري بايستي توازن لازم را رعايت نمايد كه براي تامين اقلام مورد نياز از نظر اعتباري مشكلي به وجود نيايد.
8-9 كارفرما پس از دريافت گزارش كاركرد و صورت وضعيت ماهيانه پيمانكار و بررسي كمي وكيفي آن توسط مسئولين فني و تائيد نهائي آن در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت صورت وضعيت و هزينه‌هاي خريد قطعات وغيره اقدام خواهد نمود.
8-10 كارفرما به منظور همكاري و تسهيل و تسريع در انجام تعهدات پيمانكار و رعايت ملاك‌هاي بهداشتي و ايمني و حفاظتي دركارگاه در صورت امكان درتامين و ارايه روزانه يك وعده غذاي گرم به پرسنل پيمانكار را بدون اخذ وجه تامين مي‌نمايد.
8-11 تهيه و تامين كليه مصالح مصرفي از قبيل اسپري- چسب – سيم لحيم – مواد پاك كننده – الكترود جهت انجام صحيح تعميرات جزئي – كنف – كپسول هوا و اكسيژن – تيغ موكت بري – پيچ و مهره – واشر و غيره در صورت نياز به عهده كارفرما مي‌باشد.
8-12 كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به افزایش یا کاهش مدت زمان قرار داد تا %25 مبلغ قرارداد را متعاقبأ افزایش ویا کاهش دهد .بدیهی است در صورت افزایش و یا کاهش حجم موضوع قرار داد به همان نسبت تعداد نیروی انسانی مورد نیاز نیز افزایش ویا کاهش خواهد یافت .
8-13 حفظ و حراست فیزیکی کلیه تجهیزات برعهده کارفرما است.
8-14 مسئولیت هرگونه خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهدات کارفرما بر عهده کارفرما خواهد بود

ماده 9 – شرح وظايف فني و اجرائي :
شرح وظايف فني و اجرايي قرارداد به شرح پيوست شماره4 قرارداد مي‌باشد.

ماده 10- نظارت :
10-1 نظارت بر اجراي تعهدات قرارداد توسط كارفرما و یا نماینده قانونی کارفرما انجام گرفته و پیمانکار موظف است كليه كارها را مطابق مفاد قرارداد و اجراي دستورالعمل‌ها و مشخصات فني و استانداردها و با هماهنگي و تائيد كارفرما و یا نماینده قانونی کارفرما انجام دهد.

ماده 11- تضمين حسن انجام تعهدات :
تضمين حسن انجام تعهدات در قرارداد حاضر به شرح ذيل مي‌باشد:
11-1 به منظور حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات مندرج در قرارداد، پيمانكار يك فقره ضمانت نامه بانكي معتبر و معادل پنج درصد مبلغ كل قرارداد به كارفرما ارايه خواهد داد. بدیهی است تضمين فوق الذكر پس از تحویل پروژه به پيمانكار مسترد خواهد شد.

ماده 12- افزایش یا کاهش مبلغ یا مدت قرارداد – تعدیل قرارداد :
12-1 مبلغ / مدت قرارداد حداکثر تا 25 درصد مبلغ / مدت اولیه پیمان قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .
12-2 درصورت تغییر سال مالی در مدت اجرای قرارداد ، هزینه های مربوط به افزایش حق الزحمه پرسنل پیمانکار مطابق پیوست 2 محاسبه و پرداخت میگردد .

ماده 13 – خاتمه قرارداد :
هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر (مانند گزارش توجیهی پیمانکار) ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر از 15 روز باشد به پیمانکار ابلاغ نماید .

ماده 14 – فسخ قرارداد :
چنانچه پيمانكار تعهدات مندرج در مفاد قرارداد را مطابق مشخصات و اصول فني به طور كامل انجام نداده و يا نسبت به هر يك از موارد تخلف ورزيده و مقررات و ضوابط مربوطه را رعايت ننموده، تذكرات مكرر كارفرما و يا مسئولين فني نيز در اين رابطه مورد توجه قرار نگيرد، به نحوي كه به علت عدم رفع نواقص و معايب و رعايت نكردن نكات ضروري و حضور پيمانكار موجب عدم رضايت و بروز ضرر و زيان و خسارت شود، كارفرما با اخطار كتبي و رعايت فرصت دو هفته‌اي و بدون نياز به هيچ‌گونه اقدام قانوني و قضايي ديگر مراتب فسخ قرارداد را به پيمانكار ابلاغ و زمان تحويل عمليات موضوع قرارداد و تسويه حساب نهائي را تعيين خواهد نمود، در اين صورت نيازي به مراجعه به دادگاه جهت احراز و تائيد فسخ نمي‌باشد.
بديهي است چنانچه خساراتي ناشي از عدم انجام تعهدات پيمانكار كه منجر به فسخ قرارداد شده است به وجود آيد تامين هزينه جبران خسارات مذكور از محل مطالبات و يا سپرده‌هاي تضمين پيمانكار صورت خواهد گرفت.
پيمانكار پس از دريافت ابلاغ مراتب فسخ قرارداد و انجام تسويه حساب مربوطه حداكثر تا يك هفنه به خدمات خود ادامه داده و سپس تاسيسات و تجهيزات موضوع قرارداد را به كارفرما تحويل خواهد نمود و صورت‌جلسه مربوطه را تنظيم و نسخه‌اي از آنرا به كارفرما ارايه خواهد داد. موارد دلايل عمده فسخ قرارداد به شرح ذيل مي باشد:
1- انصراف پيمانكار از شروع انجام تعهدات به صورت اعلام كتبي و عملي( سه اخطار كتبي كه فاصله آن‌ها كمتر از ده روز نباشد ) .
2- عدم موفقيت پيمانكار در اجراي صحيح و دقيق و اصولي تعهدات موضوع قرارداد.
3- عدم اجراي به موقع درخواست‌هاي كارفرما در چارچوب قرارداد.
4- واگذاري تمام عمليات موضوع قرارداد به ديگري.
5- ورشكستگي پيمانكار.
6- عدم رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي.
7- توقف و يا كند شدن بدون دليل كار با توجه به استانداردهاي رايج.
8- عدم رعايت استانداردهاي فني مربوطه.
9- عدم توجه به دستورات و اخطارهاي نماينده کارفرما.

ماده 15- تحويل :
15-1 چنانچه قبل از پايان مدت قرارداد تكليف ادامه كار از طرف كارفرما روشن نشده باشد، 30 روز قبل از انقضاي مدت زمان قانوني قرارداد پيمانكار مراتب را باطلاع كارفرما رسانده و در اين رابطه تقاضاي برگزاري جلسه تحويل مي‌نمايد.
15-2 وضعيت موجود و نحوه و سابقه كار كرد دستگاه‌ها وتجهيزات طي دوره قرارداد مورد بازديد و بررسي قرار گرفته و اشكالات و نواقص احتمالي مربوط به عملكرد دستگاه‌ها صورت برداري شود.
15-3 در بررسي نواقص موجود بايستي مسئله استهلاك تجهيزات در تنظيم ليست نواقص موجود مد‌نظر قرار گرفته و عوامل ناشي از استهلاك دستگاه‌ها به جاي نواقص آن در دوره نگهداري منظور نگردد.
15-4 پيمانكار صورتجلسه حاصل از بازديد و بررسي وضعيت كار دستگاه‌ها را تنظيم و به تائيد كارفرما و يا نماينده فني و يا نماينده کارفرما مي‌رساند و به پيمانكار جديد ارايه خواهد داد.
15-5 پس از تحويل كار به پيمانكار جديد كارگاه برچيده شده و بموازات آن اقدام در مورد تسويه حساب مالي و اداري صور ت خواهد گرفت.
15-6 چنانچه تا پايان مدت قرارداد جهت تعيين پيمانكار جديد اقدامي از طرف كارفرما صورت نگيرد پيمانكار حداكثر ظرف مدت يکماه اقدام به نگهداري نموده و پس از پايان مدت ، كارگاه را به نماينده كارفرما تحويل خواهد داد.

ماده 16- موارد غير مترقبه :
چناچه ادامه خدمات موضوع قرارداد به دليل وقوع عوامل و موانع غير قابل پيش بيني خاص از موضوع قرارداد مانند زلزله – سيل – طوفان و غير، كلاً يا جزئاً ممكن نشود، به نحوي كه انجام تعهدات براي مدت زمان موقت ناممكن شود به ميزان مدت توقف يا تعذر به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و میزان خسارت با توافق طرفین محاسبه و پرداخت خواهد شد . اگر انجام تعهدات به صورت كلي و براي هميشه غير ممكن گردد ،قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.

ماده 17- موارد پیش بینی نشده :
در مواردی که در این قرارداد دیده نشده است شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه کشور حاکم خواهد بود.

ماده 18- حل اختلاف :
در صورت بروز اختلاف طي انجام كار در موارد مختلف يا در تفسير مفاد قرارداد، طرفين قرارداد كوشش خواهند كرد كه اختلافات حاصل را با هم حل و فصل نمايند. در صورت عدم تفاهم، ابتدا سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران به عنوان حکم مرضی الطرفين و سپس مورد اختلاف از طريق ارجاع به مراجع ذيصلاح قضائي حل و فصل خواهد شد.

ماده 19- نشاني طرفين قرارداد :
نشاني طرفين قرارداد همان است كه در ابتداي قرارداد ذكر شده است و هر مكاتبه‌اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ شده تلقي خواهد گرديد و در اين حالت عذر عدم اطلاع و ابلاغ مسموع نيست، مگر آن‌كه هر گونه تغييري در نشاني، قبلاً و به صورت كتبي با پست پيشتاز به طرف ديگر قرارداد اطلاع داده شود.

ماده 20- نسخ قرارداد :
اين قرارداد در 19 ماده، 4 تبصره و 4 پیوست در 4 نسخه تنظیم و هر نسخه حكم واحد را دارا خواهد بود، كليه صفحات قرارداد بايد به امضاي صاحبان امضا مجاز دو طرف قرارداد و ممهور به مهر آنها باشد.

نمايندگان كارفرما نمايندگان پيمانكار

پيوست 1 قرارداد
شرح تاسيسات و تجهيزات مختلف موضوع قرارداد

پيوست2 قرارداد
تعديل مبلغ قرارداد

تعديل قرارداد به شرح زير محاسبه مي‌شود:
x1= هزينه انجام و ارايه خدمات مهندسي به عنوان حق الزحمه و دستمزد اجراي عمليات موضوع قرارداد به صورت ناخالص ماهيانه معادل ريال مي‌باشد.
x2= مبلغ قرارداد در ابتداي سال آتي با توجه به افزايش قانوني ابلاغ شده توسط شورايعالي كار و هزينه‌‌هاي مربوطه به صورت ناخالص ماهيانه معادل ريال مي‌باشد.
a= هزينه حقوق و مزایای ماهیانه در سال جاري ( مزایای مذکور شامل عیدی و پاداش ، سنوات و بازخرید خدمت ، خرید مرخصی ، حق عائله مندی ، بن کارگری ، حق مسکن و سایر مزایا مطابق قوانین وزارت کار و آنالیز حقوق پرسنل می باشد ) .
y= درصد افزايش حقوق براي سال جديد.
b= بالا سري
c= سود

x1= (a + b + c) * 100/83.3
x2=[ (a+y * a) + b + c] * 100/83.3

پيوست 3 قرارداد
اطلاعات مورد درخواست مركز مديريت رايانه راهبري و نگهداري كارفرما
پيوست 4 قرارداد

تهيه و تدوين :
سندیکای شركت‌های تاسيساتی و صنعتی ايران
كميته نگهداری و تعمیرات

شرح وظايف فني و اجرايي قرارداد شامل عمليات و تعميرات جاري و اساسي

keyboard_arrow_up