شرکت مهندسی اطلس تهویه پارس جهت تکمیل کادر خود در زمینه کارشناس فنی و کارمند فروش دعوت به همکاری می نماید.

فرم مربوط به کارشناس فنی

اطلاعات فردی

شرایط احراز
تمام موارد الزامی است.

Max. file size: 2 GB.

فرم مربوط به کارمند فروش

اطلاعات فردی

شرایط احراز
تمام موارد الزامی است.

Max. file size: 2 GB.